Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

„ NIE MARNUJ JEDZENIA- MYŚL EKOLOGICZNIE ”

REGULAMIN

 

1.Postanowienia ogólne:

-Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-6 Szkoły Podstawowej.

-Regulamin określa zasady i warunki udziału w konkursie.

-Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją przez uczestnika Regulaminu konkursu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie wizerunku osobowego przez SP nr1 w Opocznie w celach edukacyjnych i związanych z konkursem.

-Uczestnicy zgłaszając się do konkursu przedstawiają podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna zgodę na udział w konkursie.

-Konkurs  będzie  przebiegał etapowo.

 

  1. Cele konkursu :

-Uświadomienie uczniom jak ich codzienne decyzje i działania mogą wpłynąć na środowisko.

-Poznanie przyczyn i skutków marnowania żywności.

-Zrozumienie zasadności dbałości o  żywność.

-Wskazywanie sposobów zapobiegania marnowaniu żywności.

-Poznanie zasad racjonalnego wykorzystywania żywności.

-Rozumienie zakresu działania Banku Żywności.

-Poszerzanie wiedzy programowej z przyrody.

-Rozwijanie  indywidualnych zdolności twórczych.

-Rozwijanie wrażliwości ekologicznej.

  1. Uwagi formalne:

-Uczniowie  zgłaszają chęć wzięcia udziału w konkursie u nauczycieli przyrody do 19 stycznia 2018 r.

-W dniach 22 -24 stycznia 2018 r. uczniowie przynoszą do pani Aliny Kaźmierczyk hasła związane z tematyką konkursu (starannie napisane na sztywnym kartonie formatu A4) i podpisaną zgodę na udział w konkursie –I etap.

-II etap  konkursu związany będzie z udziałem uczestnika 26 stycznia 2018r w zajęciach prowadzonych przez pracowników Banku Żywności (UWAGA-w spotkaniu może uczestniczyć tylko 25 osób, w przypadku większej liczby uczestników konkursu o uczestnictwie w zajęciach zadecyduje kolejność składanych haseł wraz z podpisanymi zgodami)

-III etap-do 16 lutego 2018r uczniowie przynoszą plakaty (format plakatu 100cm/70cm)

-Czwarty etap –test, który odbędzie się 23 lutego 2018 r .

Rozstrzygnięcie konkursu  20 marca 2018 r. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni na stronie internetowej szkoły. Podsumowanie i wręczenie nagród nastąpi 22 kwietnia 2018 r. z okazji obchodów Dnia Ziemi.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany wyżej wymienionych terminów konkursowych (o ewentualnej zmianieuczestnicy zostaną powiadomieni przez swoich nauczycieli przyrody).

  1. Zadania konkursowe.

-Każdy uczestnik konkursu powinien zapisać się u nauczyciela przyrody, a następnie w nieprzekraczalnym terminie do 24 stycznia dostarczyć pani Alinie Kaźmierczyk hasło nawiązujące do niemarnowania żywności i zgodę na udział w konkursie.

Hasło musi być zapisane na sztywnym kartonie A4, zgoda zaś na druku otrzymanym od nauczyciela przyrody .

-26 stycznia 2018r uczestnicy konkursu wezmą udział w dwugodzinnych zajęciach organizowanych przez pracowników Banku Żywności z Łodzi.

-Do 16 stycznia 2018r uczniowie dostarczą nauczycielom plakaty o tematyce konkursowej(zachęcające do niemarnowania żywności, ukazujące skutki marnowania produktów spożywczych itp).

Wielkość plakatów 100 cm / 70 cm, wykonanych indywidualnie technikami mieszanymi.

-23 lutego uczestnicy konkursu napiszą test o tematyce konkursowej.

5.Komisja konkursowa:

W skład komisji wejdą: p.Marzanna Mastalerz i p. Alina Kaźmierczyk (nauczycielki przyrody) p.Monika Badowska i p.Mariola Sikorska (nauczycielki plastyki i techniki) oraz dwoje rodziców.

Przy ocenie prac komisja konkursowa weźmie pod uwagę:

- zgodność haseł i plakatów z regulaminem,

-estetykę i przesłanie treści plakatu i hasła,

-ilość punktów z zadań testowych.

-aktywność i zaangażowanie w czasie spotkania z pracownikami BŻ.

 Zwycięzcami będą osoby, które w sumie uzyskają największą liczbę punktów.

 

  1. Nagrody:

Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy i  atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dodatkowo każdy uczeń, który zaliczy wszystkie etapy konkursowe otrzyma cząstkową ocenę celującą z plastyki i przyrody.

 

  1. Literatura:

Strony internetowe:

www.niemarnuje.pl

www.ekoleborg.pl

http://zdrowyprzedszkolak.pl

https://businessinsider.com.pl

http://foodwasteeffect.eu/pl

www.jedzsmacznieizdrowo.pl

https:cojesc.net

YOUTUBE-,,10 przykładów jak producenci żywności nas oszukują”.

godo2.png