Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

Wszystkich uczniów z klas IV- VI naszej szkoły podstawowej zachęcamy do udziału w szkolnym konkursie przyrodniczo – plastycznym „W opoczyńskim lesie”. Uczestnicy konkursu powinni wykonać pracę związaną z wybranym fragmentem lasu z okolic Opoczna. Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu wraz z wzorem Karty obserwacji.

Organizatorzy:

Monika Badowska

Marzanna Mastalerz

Regulamin szkolnego konkursu przyrodniczo – plastycznego

„W opoczyńskim lesie”

  1. Celem konkursu jest:

     - wzbudzanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym,

     - kształtowanie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych i twórczego  

        ich wykorzystania,

     -  inspiracje przyrodą do rozwijania własnej twórczości,

     -  kształtowanie właściwych postaw wobec najbliższego otoczenia.

  1. Każdy uczestnik konkursu, czyli uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 im. K. Makuszyńskiego w Opocznie, z klas IV-VI  powinien wykonać (indywidualnie) pracę zawierającą:

a) stronę tytułową z nazwą konkursu, tytułem pracy, danymi autora (imię, nazwisko, klasa, szkoła);

b) opis położenia wybranego fragmentu lasu;

c) karty bezpiecznych obserwacji przeprowadzonych w wybranym fragmencie lasu, z wykorzystaniem następujących narządów zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, dotyku (poniżej wzór kartu obserwacji);

d) wydruk zdjęcia (dokument Word) wybranego fragmentu lasu ukazujące jego biologiczną różnorodność;

e) realistyczne przedstawienie wybranego fragmentu lasu w postaci rysunku ołówkiem (walor i światłocień), na kartonie A4;

f) przedstawienie wybranego fragmentu lasu w wersji artystycznej (techniki: rysunkowe, malarskie lub łączone, w kolorze), na kartonie A4;

g) pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie.

3. Forma pracy:

a) strona tytułowa, opis położenia wybranego fragmentu lasu, zdjęcie wybranego fragmentu lasu, karty obserwacji – wydruk (część graficzna kart obserwacji może być wykonane ręcznie);

b) prace plastyczne na kartonie A4;

c) wszystkie części pracy w podpisanej teczce (imię, nazwisko, klasa),

4. Terminarz:

a) rozpowszechnienie informacji o konkursie: czerwiec 2017 r.

b) przedstawienie regulaminu konkursu: początek października 2017 r.

c) składanie prac: u pani Marzanny Mastalerz (sala 201), do 01.12.2017 r.

5. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

a) w skład komisji konkursowej wejdą nauczyciele plastyki i przyrody;

b) przy ocenie prac komisja konkursowa weźmie pod uwagę: zgodność pracy z wymogami regulaminowymi, walory edukacyjne, artystyczne i estetyczne pracy, oryginalność w ujęciu tematyki konkursu;

c) organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających kryterium tematycznego oraz wyżej wymienionych wymogów.

6. Postanowienia końcowe:

a) organizatorzy nie zwracają zgłoszonych prac;

 b) zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace złożone na konkurs zostały wykonane osobiście i według własnego pomysłu;

c) zgłoszone prace wraz z danymi autorów mogą być eksponowane przez szkołę

(np. na: stronie internetowej, szkolnych korytarzach) i mogą być wykorzystywane w celach   edukacyjnych;

d) o wynikach konkursu, uczestnicy zostaną powiadomieni na stronie internetowej szkoły do 28.01.2018 r.

 

Wzór karty obserwacji

PROWADZĄCY OBSERWACJĘ:

DATA OBSERWACJI:

MIEJSCE OBSERWACJI:

OBSERWOWANY OBIEKT:

PRZEBIEG OBSERWACJI:

OPIS WYNIKÓW OBSERWACJI:

GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW OBSERWACJI:

 

 

Aneks do regulaminu Szkolnego konkursu przyrodniczo – plastycznego „W opoczyńskim lesie”

W punkcie 6. Postanowienia końcowe, w podpunkcie c) dotyczącym wykorzystania prac konkursowych dodano jako instytucje mającą do tego prawo Nadleśnictwo Opoczno. Postanowienie to brzmi więc następująco:

c) zgłoszone prace wraz z danymi autorów mogą być eksponowane przez szkołę

    (np. na: stronie internetowej, szkolnych korytarzach) i Nadleśnictwo Opoczno oraz   

    mogą być wykorzystywane przez te instytucje w celach   edukacyjnych;

godo2.png